SweetDream

42 teksty – auto­rem jest Sweet­Dream.

Erasmusowe głupotki

Ka­fete­ria na lyońskim uni­wer­sy­tecie. Niemal z każdej stro­ny do­biega mnie szum rozmów, stu­kanie tac, plas­ti­kowych ta­lerzy i sztućców. Co parę mi­nut da­je się słyszeć chodzący auto­mat do ka­wy i pi­kanie mik­ro­falówki. Siedząc [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2016, 16:32

Nie spodziewałam się, że aż tak bar­dzo nie można o kimś za­pom­nieć. To już po­nad rok codzien­nych myśli o To­bie. Wiado­mo, że nie jes­teś te­go wart. Zaw­sze tak jest. Ty­le świństw zro­biłeś, a w mo­jej głowie jes­teś wciąż ta­ki sam. Mam wrażenie, że Cię znam, że wiem co tak szczel­nie od­dzieliłeś w swoim ser­cu od świata zewnętrzne­go. Ale to pew­nie tyl­ko wrażenie, prawda? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 października 2016, 00:08

Do­piero te­raz poczuła tę wszecho­gar­niającą sa­mot­ność. Do­piero gdy zna­lazła się te 1500 km od do­mu. "To przy­goda Two­jego życia." Mówi­li. Sa­ma so­bie tak mówiła. Praw­da oka­zała się przygnębiająca. Wie­czo­ry spędza­ne na płaczu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 października 2016, 22:45

Chaud lapin

Tydzień. Ty­le tym ra­zem trwał ok­res jej ra­dości, przys­pie­szo­nego bi­cia ser­ca, wy­buchów śmie­chu do te­lefo­nu... i płaczu w po­duszkę na ko­niec. Zachciało się jej uniesień ser­ca. Tydzień. I znów wszys­tko wróciło do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 czerwca 2016, 17:19

No i czy­tasz te wszys­tkie po­rad­ni­ki i blo­gi...przes­ta­wiasz się na myśle­nie, że tak, rac­ja[!] trze­ba wziąć się za siebie, ale nie dla ko­goś, muszę to zro­bić dla mnie sa­mej. To jest czas [...] — czytaj całość

myśl • 9 lutego 2016, 23:55

Fragment Rosemary(z rozdziału pierwszego)

Je­go słowa niczym ra­zy wy­mie­rza­ne w miej­sca naj­bar­dziej czułe na ból…Twarz, brzuch, klat­ka pier­siowa, twarz, brzuch, klat­ka pier­siowa… Każde następne słowo z co­raz większą siłą spa­dało na jej ciało. Twarz, brzuch, klatka [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 5 listopada 2015, 23:39

Każą nam nie oce­niać "książki po okład­ce", mówią, że wygląd to nie wszys­tko, hej­tują tych, którzy kończą bądź na­wet nie zaczy­nają zna­jomości, bo ktoś był dla nich "za gru­by/a, za brzyd­ki/a", a gdy nap­rawdę nie jes­teś po­wie­rzchow­ny i liczy się dla Ciebie in­te­lekt dru­giego człowieka i je­go wnętrze oraz to jak się przy tej oso­bie czu­jesz....
- Nie przeszkadza Ci je­go/jej tusza?
...shit! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 listopada 2015, 13:38

Sądzę, że na­wet jeśli wy­ciągniesz ja­kimś cu­dem do mnie rękę, to nie będę pot­ra­fiła trak­to­wać Cię jak kiedyś, Two­je zda­nia i zacho­wanie zbyt dob­rze wy­ryło mi się w psychi­ce. Przes­tałeś być moim auto­ryte­tem, a ja Twoją ukochaną córką. 

myśl • 16 listopada 2012, 20:42

Naj­bar­dziej bo­li niez­ro­zumienie ze stro­ny tych, którzy po­win­ni być dla nas mo­ral­nym autorytetem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 października 2012, 20:28

Im­pas? Nie, za­pom­niałaś, że jed­no wyjście masz zaw­sze- śmierć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 września 2012, 19:42

SweetDream

Podupadła pewność siebie, wieczna naiwność i co raz bardziej pesymistyczne myśli. http://glupieglupotki.blogspot.fr/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SweetDream

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 listopada 2016, 18:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Erasmusowe głupot­ki

10 listopada 2016, 17:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Erasmusowe głupot­ki

10 listopada 2016, 17:02SweetDream sko­men­to­wał tek­st Erasmusowe głupot­ki

10 listopada 2016, 16:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Erasmusowe głupot­ki

13 października 2016, 07:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dopiero te­raz poczuła tę [...]

12 października 2016, 23:18SweetDream sko­men­to­wał tek­st Dopiero te­raz poczuła tę [...]

12 października 2016, 22:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dopiero te­raz poczuła tę [...]

10 czerwca 2016, 17:21Niusza sko­men­to­wał tek­st Chaud la­pin

9 lutego 2016, 23:55SweetDream do­dał no­wy tek­st No i czy­tasz te [...]

5 listopada 2015, 23:39SweetDream do­dał no­wy tek­st Fragment Ro­sema­ry(z roz­działu pier­wsze­go)